DAYANDIĞI KANUN / MADDE YÖNETMELİKLER
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği
4857/13 Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
635KHK, 634, 5302, 5393, 6331 Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
6331/30, 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği
4857/91, 6331/24-3 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
6331, 2872, 644, 5902 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
6331/16, 17, 18, 30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
4632/Ek-2, Geçici 2 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2017/9721)
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
5510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi

4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
657 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
7269/3 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
6331/30, 3146/12 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3194/44, 3542/3 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
3194/44 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
4857/30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
6458 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
6331/30
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
2872/8, 11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
3359/9, 663 KHK/9 İlkyardım Yönetmeliği
6331/30, 31, 3146/2, 12 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
6331/3,30, 3146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6331/10, 24, 27, 30, 31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
6331/6,8,30, 3146/2,12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
6356/4 İşkolları Yönetmeliği
1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
6331/30, 3146/2,12 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6331/11, 12, 30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
6331/25, 30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
6331/6 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
4857/30, 4904/32 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
6269 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği
5378/14 Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
2872, 644 Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
2872, 644, 663, 1593 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
5544/4, 22 Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
4703, 635 KHK Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
234 Resmi Mühür Yönetmeliği
3056/2,33 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
4857/111 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
6356/18, 19 Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik
6356/29, 30, 77 Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik
4735/25 Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
5307/14, 15 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
5510/Ek-1 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
5510/107 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
4904/3 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
4703/4 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
7201/60 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
2872/3, 8, 11, 12, 13 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
6356/42,61 Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
6356/57 Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği
6735/11, 25 Turkuaz Kart Yönetmeliği
6331/21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
5544/21 Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
818/323, 854/29 Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 6331/30  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 4708/4, 8, 12 ve 644 KHK/33  Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
 3194/44, 13.12.1983/180 BKK  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
 4857/60  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 4857/30 ve 90, 4904/3, 4447/48  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 4857/51  Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
DAYANDIĞI KANUN / MADDE TEBLİĞLER – YÖNERGELER
 6331/30 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
 644 Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ
 635, 1705, 132, 4703 Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)
 6331 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
 5510/9 Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ
 6245 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)
 2918/42, 5580 İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönerge
 6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 6331/30 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Tebliğ Eki-NACE Kodları (Değişik RG-27.02.2017/29992M.)

 5510/11,12,80,86,88,90 İşveren Uygulama Tebliği
 5510/107 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

Tebliğ Eki (Değişik:RG-26.04.2017/30049)

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 3146/12,34, KKD Yön. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 5544/Ek-1 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) 

Sıra No: 2015/1 Tebliğ Eki (40 Meslek)

 5544/Ek-1 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)  

Sıra No: 2016/1 Tebliğ Eki (8 Meslek)

 6331 Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
 KHK-18/2-n Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi)
 6331/30 Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ

BİZİMLE İRTİBAT KURUN

Sizlere yardımcı olmak için her zaman buradayız. İş sağlığı ve güvenliği konularında soru sormak veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için teklif almak için bize mesaj bırakabilirsiniz.

Uzman kadromuzla, sorularınızı cevaplamak ve ihtiyacınız olan hizmetleri size sunmak için mesajlarınızı bekliyoruz.